نویسنده = ���������������� ������ ���������������� ����������