نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ردیفِ آغازین در شعر فارسی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 363-386

10.22075/jlrs.2019.16917.1400

مجید منصوری؛ طاهره قاسمی