نویسنده = علیرضا اسدی
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد تشبیه در فضاسازی رمان سمفونی مردگان

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 25-50

علیرضا اسدی؛ سارا حسینی