نویسنده = مرضیه عضدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضریب مشارکت نویسندگان مجلة مطالعات زبانی و بلاغی 1396

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 313-324

رحمان معرفت؛ عبدالعظیم ولویی؛ مرضیه عضدی