نویسنده = ������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. استعارۀ مفهومی"شادی" در دیوان شمس

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 319-350

10.22075/jlrs.2018.14657.1191

عباس محمدیان؛ مجید فرحانی زاده