نویسنده = �������� ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. استعاره مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری

دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1398، صفحه 389-416

10.22075/jlrs.2019.15877.1307

سیدعلی قاسم زاده