نویسنده = �������������� ���������������� ����������
نقش موضوع در کاربرد استعارۀ مفهومی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 135-156

10.22075/jlrs.2018.12919.1105

حسین رضویان؛ صدیقه طهماسبی بیرگانی