نویسنده = ���������� �������������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آرای پراپ با گرماس و برمون در باب روایت از منظر ساخت‌گرایی

دوره 11، شماره 21، بهار و تابستان 1399، صفحه 301-333

10.22075/jlrs.2019.17147.1425

رضا قنبری عبدالملکی؛ آیلین فیروزیان پور اصفهانی