نویسنده = ���������� ������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نوعی تشبیه نویافته در ادب فارسی؛ تشبیه سلب و ایجاب

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 189-204

10.22075/jlrs.2018.12307.1076

سعید کریمی قره‌بابا