نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های زبانی پسامدرن در داستان «دوباره از همان خیابان‌ها» نوشته بیژن نجدی

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 95-116

10.22075/jlrs.2018.12243.1071

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ غزاله حیدری آبکنار