نویسنده = ���������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. چندزبانی و چندصدایی، ویژگی‌های پسامدرنیسم در رمان «شب ممکن»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1396، صفحه 9-26

10.22075/jlrs.2017.11535.1040

نوشین استادمحمدی؛ مریم حسینی