نویسنده = ���������� �������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل ارتباطات غیرکلامی در حکایت حسنک وزیر

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1396، صفحه 159-190

10.22075/jlrs.2017.6753.

مرتضی محسنی؛ سید اسماعیل جعفری پطرودی