نویسنده = ���������� �������� ������������
زبان عامیانه در فیروزشاه نامه

دوره 7، شماره 13، تیر 1395، صفحه 99-114

10.22075/jlrs.2017.6752.

زهرا سیدیزدی؛ فرزانه حکیمی پور