نویسنده = ������������ ���������������������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. بابا‌چاهی و مؤلّفه‌های زبانی شعر پست‌مدرن

دوره 12، شماره 23، بهار 1400، صفحه 7-36

10.22075/jlrs.2020.17758.1480

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ محمّدرضا صرفی


2. تصویرسازی با عاطفۀ اندوه و حسرت در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1397، صفحه 7-34

10.22075/jlrs.2018.6683.

محمدامین احسانی اصطهباناتی؛ منیژه عبداللهی