نویسنده = سیدرضا میراحمدی
تعداد مقالات: 1
1. تطبیق نظریۀ نظم نحوی با بخش میانی آیۀ 4 از سورۀ مریم

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 7-24

حمیده ارغوانی بیدختی؛ محمود خورسندی؛ سیدرضا میراحمدی