نویسنده = حسن زاده میرعلی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انواع هنجارگریزی در جریان شعری شعراستان بر مبنای الگوی لیچ

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-76

10.22075/jlrs.2017.6639.

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ محمد رضایی؛ نرجس مقیمی