نویسنده = ������ �������� �������������� ��������������
نقیضه‌پردازی و گفتمان زنانه در رمان قصه تهمینه

دوره 12، شماره 26، دی 1400، صفحه 53-80

10.22075/jlrs.2020.20375.1717

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ فاطمه زمانی