نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
بررسی انواع تصویر در شعرک‌ها

دوره 7، شماره 13، تیر 1395، صفحه 53-76

10.22075/jlrs.2017.6730.

حمید جعفری قریه علی؛ مهسا کشاورز